slider
slider2
slider
slider
Shadow
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
سپری 5 نبشی 5 انبار مشهد تهران 31,500 تومان
سپری 4 نبشی 4 انبار مشهد تهران 31,500 تومان
میلگرد 12 شمس میلگرد 12 انبار مشهد شمس 28,200 تومان
تیرآهن 24 یزد تیر آهن 24 انبار مشهد یزد 10,700,000 تومان
تیرآهن 22 یزد تیر آهن 22 انبار مشهد یزد 9,700,000 تومان
تیرآهن 20 یزد تیر آهن یزد انبار مشهد یزد 7,950,000 تومان
تیرآهن 18 یزد تیر آهن 18 انبار مشهد یزد 6,150,000 تومان
تیرآهن 16 یزد تیر آهن 16 انبار مشهد یزد 5,100,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق 20میل فولاد مبارکه ورق 150*600 انبار مشهد فولاد مبارکه 33,000 تومان
ورق 15میل فولاد مبارکه ورق 150*600 انبار مشهد فولاد مبارکه 41,000 تومان
ورق 12میل فولاد مبارکه ورق 150*600 انبار مشهد فولاد مبارکه 41,000 تومان
ورق 10میل فولاد مبارکه ورق 150*600 انبار مشهد فولاد مبارکه 42,500 تومان
ورق 8 میل فولاد مبارکه ورق 150*600 مشهد فولاد مبارکه 41,000 تومان
ورق 6 میل فولاد مبارکه ورق 150*600 انبار مشهد فولاد مبارکه 41,000 تومان
ورق 5 میل فولاد مبارکه ورق 5 انبار مشهد فولاد مبارکه 41,000 تومان
ورق 4 میل فولاد مبارکه ورق 150*600 انبار مشهد فولاد مبارکه 41,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 12 شمس میلگرد 12 انبار مشهد شمس 28,200 تومان
میلگرد 28 نیشابور میلگرد 28 انبار مشهد نیشابور 27,200 تومان
میلگرد 25 نیشابور میلگرد 25 مشهد نیشابور 27,200 تومان
میلگرد 22 نیشابور میلگرد 22 انبار مشهد نیشابور 27,200 تومان
میلگرد 18 نیشابور میلگرد 18 مشهد نیشابور 27,200 تومان
میلگرد 16 نیشابور میلگرد 16 مشهد نیشابور 27,200 تومان
میلگرد 12 آرین میلگرد 12 انبار مشهد آرین 28,300 تومان
میلگرد 8 سمنان میلگرد 8 انبار مشهد سمنان 29,700 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیرآهن 24 یزد تیر آهن 24 انبار مشهد یزد 10,700,000 تومان
تیرآهن 22 یزد تیر آهن 22 انبار مشهد یزد 9,700,000 تومان
تیرآهن 20 یزد تیر آهن یزد انبار مشهد یزد 7,950,000 تومان
تیرآهن 18 یزد تیر آهن 18 انبار مشهد یزد 6,150,000 تومان
تیرآهن 16 یزد تیر آهن 16 انبار مشهد یزد 5,100,000 تومان
تیرآهن 14 یزد تیر آهن 14 انبار مشهد یزد 3,950,000 تومان
تیرآهن 14 خیام تیر آهن 14 انبار مشهد نیشابور 4,230,000 تومان
تیرآهن 18 فایکو تیر آهن 18 انبار مشهد فایکو 6,150,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل 140*140 پروفیل 140*140 مشهد فولاد مبارکه اصفهان 40,500 تومان
پروفیل 120*120 پروفیل 120*120 مشهد فولاد مبارکه اصفهان 40,500 تومان
پروفیل 100*100 پروفیل 100*100 مشهد فولاد مبارکه اصفهان 42,000 تومان
پروفیل 90*90 پروفیل 90*90 مشهد فولاد مبارکه اصفهان 42,000 تومان
پروفیل 80*80 پروفیل 80*80 مشهد فولاد مبارکه اصفهان 42,000 تومان
پروفیل 70*70 پروفیل 70*70 مشهد فولاد مبارکه اصفهان 42,200 تومان
پروفیل60*60 پروفیل 60*60 مشهد فولاد مبارکه اصفهان 42,200 تومان
پروفیل 40*80 پروفیل 40*80 مشهد فولاد مبارکه اصفهان 42,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناودانی 12 (63)کیلوگرم ناودانی 12 انبار مشهد شکفته 31,000 تومان
ناودانی12 (57)کیلوگرم ناودانی 12 انبار مشهد شکفته تومان
ناودانی 10 (34)کیلوگرم ناودانی 10 انبار مشهد شکفته 31,000 تومان
ناودانی 8 (27)کیلوگرم ناودانی 8 انبار مشهد شکفته 30,000 تومان
ناودانی 8 (24)کیلوگرم ناودانی 8 انبار مشهد شکفته 31,000 تومان
ناودانی 6 (23)کیلوگرم ناودانی 6 انبار مشهد شکفته 29,800 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
سپری 5 نبشی 5 انبار مشهد تهران 31,500 تومان
سپری 4 نبشی 4 انبار مشهد تهران 31,500 تومان
نبشی 12 (130)کیلوگرم نبشی 12 انبار مشهد تهران 29,200 تومان
نبشی 10(87-90)کیلوگرم نبشی 10 انبار مشهد تهران 27,300 تومان
نبشی 8(55-56)کیلوگرم نبشی 8 انبار مشهد تهران 27,200 تومان
نبشی8 (50-52)کیلو نبشی 8 انبار مشهد تهران 27,900 تومان
نبشی 6 نبشی 6 انبار مشهد تهران 27,900 تومان
نبشی 5 (17-18)کیلوگرم نبشی 5 انبار مشهد تهران 27,900 تومان
کارشناس های شرکت رادمان گستر فولاد طوس
دسترسی سریع به کارشناس های شرکت رادمان گستر فولاد طوس از بخش ذیل امکان پذیر است
محمدرضا عباسی
مدیر فروش
09155002631
مولوی
سرپرست فروش
09151037690

وبلاگ شرکت رادمان گستر فولاد طوس

مشاهده بیشتر