فولاد مبارکه

قیمت فولاد مبارکه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
سپری 5 نبشی 5 انبار مشهد تهران 31,500 تومان
سپری 4 نبشی 4 انبار مشهد تهران 31,500 تومان
میلگرد 12 شمس میلگرد 12 انبار مشهد شمس 28,200 تومان
تیرآهن 24 یزد تیر آهن 24 انبار مشهد یزد 10,700,000 تومان
تیرآهن 22 یزد تیر آهن 22 انبار مشهد یزد 9,700,000 تومان
تیرآهن 20 یزد تیر آهن یزد انبار مشهد یزد 7,950,000 تومان
تیرآهن 18 یزد تیر آهن 18 انبار مشهد یزد 6,150,000 تومان
تیرآهن 16 یزد تیر آهن 16 انبار مشهد یزد 5,100,000 تومان